Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 20.06.2017 Chi tiết
2 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 20.06.2017 Chi tiết
3 101/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng hình sự 27.11.2015 Chi tiết
4 100/2015/QH13 Bộ luật Hình sự 27.11.2015 Chi tiết
5 99/2015/QH13 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 26.11.2015 Chi tiết
6 94/2015/QH13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 25.11.2015 Chi tiết
7 27/2017/TT-BLĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 21.09.2017 Chi tiết
8 112/2017/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06.10.2017 Chi tiết
9 110/2017/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 04.10.2017 Chi tiết
10 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội 12.09.2017 Chi tiết