Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 Số: /QĐ-BTP (dự thảo 2018) Dự thảo Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp 01.01.2018 Chi tiết
2 104/2016/QH13 Luật tiếp cận Thông tin 06.04.2014 Chi tiết
3 Nghị định số 13/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. 23.01.2018 Chi tiết
4 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 20.06.2017 Chi tiết
5 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 20.06.2017 Chi tiết
6 101/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng hình sự 27.11.2015 Chi tiết
7 100/2015/QH13 Bộ luật Hình sự 27.11.2015 Chi tiết
8 99/2015/QH13 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 26.11.2015 Chi tiết
9 94/2015/QH13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 25.11.2015 Chi tiết
10 27/2017/TT-BLĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 21.09.2017 Chi tiết