Hủy tìm
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chi tiết
1 75/KH-LĐTBXH Kế hoạch thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 12.01.2018 Chi tiết
2 14-CT-TW Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19.07.2017 Chi tiết
3 93-KH/TU Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 19.10.2017 Chi tiết
4 182/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 93-KH-TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25.12.2017 Chi tiết
5 2683/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08.12.2017 Chi tiết
6 156/KH-UBND Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03.11.2017 Chi tiết
7 57/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng ngừa và Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26.04.2017 Chi tiết
8 279/KH-LĐTBXH Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 24.02.2017 Chi tiết
9 111/KH-UBND Kế hoạch Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 27.09.2016 Chi tiết
10 105/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 08.09.2016 Chi tiết