Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)
Ngày: 29.12.2016

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu (đối với trường hợp xếp hạng Tổng công ty và tương đương lấy ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

- Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu xem xét, quyết định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 03 bộ, gồm:

  - Công văn đề nghị.

  - Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng.

  - Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân, danh sách đơn vị thành viên.

  - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp.

7. Phí, lệ phí: Không quy định.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu Mẫu số 01Mẫu số 03Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.