Văn phòng Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.
Ngày: 21.06.2018
Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018; kế hoạch số 1160/KH-LĐTBXH ngày 11/6/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 

         Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (phòng kiểm soát TTHC) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho lãnh đạo và công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

                                           

      Các đại biểu tham gia tập huấn tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.         

          Mục đích lớp tập huấn là cung cấp thêm kiến thức  cơ bản, những yếu tố chính, những điểm mới trong công tác kiểm soát, rà soát đánh giá tác động TTHC; đối chiếu với kinh nghiệm thực tế, trao đổi nghiệp vụ, những khó khăn, vướng mắc, qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới. 

          Trên cơ sở những nghị định, thông tư của Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh, đại biểu đã nghe báo cáo viên trình bày tổng quan hoạt động kiểm soát TTHC; giới thiệu về công bố, công khai TTHC; giới thiệu về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; quy trình rà soát, đánh giá, tính toán chi phí tuân thủ TTHC, trao đổi nghiệp vụ và trực tiếp thực hành rà soát, đánh giá TTHC.

          Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho công chức phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn của Sở, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./. (Bích Tiên - VPS)