Văn phòng Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 lần 1 năm 2018.
Ngày: 01.08.2018
Thực hiện Kế hoạch số 964/KH-LĐTBXH ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Sở Lao động – TB&XH năm 2018.

           Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2018, Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức họp kiểm tra đánh giá nội bộ (lần 1) hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng chuyên môn thuộc Sở. Cùng tham dự có Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác ISO của từng lĩnh vực thuộc ngành.

           Theo kế hoạch định kỳ hàng năm nhằm rà soát các hoạt động, hệ thống văn bản, việc lưu trữ hồ sơ tại các phòng chuyên môn thuộc hệ thống QLCL ISO 9001:2008, đồng thời đây là đợt đánh giá giúp cho các phòng chuyên môn khắc phục, phòng ngừa các điểm không phù hợp trong quá trình vận hành hệ thống.

           Cuộc họp tập trung vào đánh giá việc thực hiện chính sách chất lượng, kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng; việc thực hiện quy trình đã được ban hành theo hệ thống, theo đó các lỗi mắc phải trong quá trình kiểm tra đánh giá đã được trao đổi đưa ra giải pháp khắc phục đó là thực hiện hành động khắc, phòng ngừa trong thời gian 15 ngày làm việc.

            Thông qua cuộc họp đánh giá lần này tạo điều kiện cho các phòng chuyên môn, đặc biệt là các phòng đã mắc phải lỗi trong quá trình đánh giá kịp thời chấn chỉnh sai sót và khắc phục những điểm không phù hợp nhằm hoàn thiện quy trình hệ thốngchuẩn bị phục vụ cho đoàn kiểm tra của tỉnh vào tháng 8/2018 và tiếp tục thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ ISO lần 2 sẽ được thực hiện trong tháng 11/2018.(Bích Tiên)