Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Ngày: 17.01.2017
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

     Đầu năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 với thành phần gồm: Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng và kế toán các đơn vị trực thuộc. Hội nghị do Đồng chí Đặng Hồng Sơn Giám đốc Sở chủ trì.

     Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016, báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm nổi bật trong công tác tài chính năm 2016 những hạn chế, tồn tại cần chấn chỉnh trong thời gian tới. Đồng thời triển khai  nhiệm vụ tài chính năm 2017 và giao dự toán ngân sách thu, chi năm 2017 cho các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị 

     Phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sơn Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu trong thời gian tới đối với lãnh đạo phòng chuyên môn lập dự trù chi tiết các chương trình, kế hoạch và có phân kỳ từng quý, thủ trưởng các đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý tài chính. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi năm 2017, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí được giao xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm góp phần vào việc quan trọng hòan thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

                                                             Kiều Thi