Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Ngày: 04.01.2017

1. Trình tự thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Người sử dụng lao động thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Cơ sở đặt trụ sở chính.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Không quy định.

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc (Phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013).