Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ngày: 29.12.2017

1. Trình tự, thời gian thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trước khi thay đổi, cơ sở bảo trợ xã hội phải gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quản lý trực tiếp và người ra quyết định thành lập.

- Bước 2: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:

Văn bản đề nghị của cơ sở bảo trợ xã hội về việc thay đổi (tên gọi, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở bảo trợ xă hội.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Nội vụ.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời của người ra quyết định.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.