Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở
Ngày: 04.01.2017

1. Trình tự thực hiện:

   - Trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4, Cơ sở xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gửi Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội nơi Cơ sở có trụ sở chính.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết của Cơ sở; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, hồ sơ: Gồm 01 bộ.

  Văn bản đề nghị thẩm định của Cơ sở kèm theo Chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị thẩm định của Cơ sở.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân,có thuê mướn, sử dụng lao động.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.