Tập huấn quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang
Ngày: 29.03.2017
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh tổ chức tập huấn Quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho 140 đại biểu tham dự.

     Tại lớp tập huấn các đại biểu được tiếp thu Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ ban hành Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông báo số 193/TB-VP ngày 27/02/2017 của Văn phòng UBND tỉnh ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội Nghị sơ kết 02 năm (2015-2016) thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh về tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng) trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và hướng dẫn Quy trình phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

     Buổi tập huấn cũng tạo điều kiện cho các đại biểu trao đổi, thảo luận, đánhg giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch51/KH-UBND ở địa phương, và nêu những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp thiết thực trong quá trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

     Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch 51/KH-UBND của UBND tỉnh. Trong tháng 4/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ triển khai 02 lớp còn lại tại huyện Vĩnh Thuận và huyện Gò Quao.                         

   Lâm Văn Ảnh