Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Ngày: 28.12.2016

1. Trình tự thực hiện:

  - Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

         Địa chỉ: Số 249, đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

         Điện thoại: 077.3.861.139      

         Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ (Phụ lục 6).

  - Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

  - Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

  Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động –Thương binh và Xã Hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.

  - Bản sao Giấy phép thành lập đã được cấp.

  - Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi người đứng đầu; hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở; hoặc thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.

  * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013).