Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn thuộc Sở năm 2018.
Ngày: 25.10.2018
Thực hiện kế hoạch số 574/KH-LĐTBXH ngày 21/3/2018 của Giám đốc Sở về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Quyết định số 9212/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2018.

          Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn thuộc Sở, tham dự có Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của từng lĩnh vực thuộc ngành.

Ảnh:Kiểm tracông tác CCHC vớicác phòng chuyên môn thuộc Sở

          Nội dung Giám đốc Sở tiến hành kiểm tra tập trung vào 06 nhiệm vụ cơ bản của công tác cải cách hành chính.Trong quá trình kiểm tra đồng chí Giám đốc Sở đã đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của các phòng chuyên môn trong công tác phối hợp và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng công chứcthuộc phòng, đơn vị về nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt các nhiêm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2018 của Sở.Việc xây dựng và kiểm tra VBQPPL kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành đúng thời hạn; thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời các VBQPPL có quy định về TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành để trình UBND tỉnh công bố;thủ tục hành chính được niêm yết, công khai minh bạch; bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực.Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, đặc biệt là vận hành, sử dụng tốt “Một cửa điện tử”. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đến thời điểm kiểm tra là 3687 hồ sơ, hầu hết hồ sơ đều trả kết quả đúng và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.Bên cạnh đó các phòng chuyên môn đã chủ động cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chínhtừ 02 đến 05 ngày so với tổng thời gian giải quyết theo quy định trên đồng bộ các lĩnh vực của ngành.

         Tuy nhiên việc cập nhật, ghi chép thông tin trên phiếu luân chuyển kiểm soát giải quyết hồ sơ ở một vài phòng chuyên môn từng lúc chưa đầy đủ; chưa có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền công nhận.

          Qua kiểm tra,để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Giám đốc Sở chỉ đạolãnh đạocác chuyên môn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2018 ở những tháng cuối năm, tiếp tục phát huy những mặt đạt được và có biện pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót sau kiểm tra.Tiếp tục tập trung vào cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tiếp theo. Chủ động rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính để đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Duy trì khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phấn đấu của đơn vị.Nghiên cứu giải pháp hữu hiệu để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh./.(Bích Tiên-VPS)