Kiểm tra về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017 tại 02 huyện Châu Thành và Vĩnh Thuận
Ngày: 20.12.2017

     Từ ngày 08 đến ngày ngày 10 tháng 12 năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành lập Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2017 tại 02 huyện Châu Thành và Vĩnh Thuận do Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh – Phó Giám đốc Sở phát triển khai Kế hoạch kiểm tra

     Qua kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại 02 huyện Vĩnh Thuận và Châu Thành. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức triển khai kịp thời công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tham mưu đề xuất UBND huyện thành lập, kiện toàn các Đội công tác xã hội tình nguyện, chỉ đạo công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn quản lý. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy, người bán dâm hoàn lương, nâng cao ý thức, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhân dân về phòng, chống tệ nạn xã hội.

     Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số mặt hạn chế, địa phương cần phải khắc phục như: Lãnh đạo UBND cấp xã tăng cường chỉ đạo hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện về xây dựng kế hoạch, quy chế, kinh phí hoạt động của Đội; hàng năm đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm để làm cơ sở phấn đấu cuối năm đạt kế hoạch đề ra./.

                                                                                      Nguyễn Trung Nhân