Kiểm tra, đánh giá hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại 7 huyện, thị xã trong tỉnh
Ngày: 20.06.2017
Thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội luôn được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về phòng, chống tệ nạn xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Nhằm xây dựng và củng cố Đội công tác xã hội tình nguyện (CTXHTN) và hoạt động có hiệu quả.

     Ngày 19 tháng 05 năm 2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch và tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp các Đội CTXHTN tại 7 huyện, thị xã trong tỉnh gồm (các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, Gò Quao, An Biên và U Minh Thượng và thị xã Hà Tiên).  

Bà Ngô Thị Thà, Trưởng phòng, Phòng phòng, chống TNXH, trao đổi tại buổi kiểm tra tại huyện Gò Quao

     Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát tình hình triển khai các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các Đội CTXHTN tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các Đội hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã phường, thị trấn.

     Qua kiểm tra hoạt động của các Đội CTXHTN, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nắm được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; việc bố trí kinh phí cho hoạt động của các Đội và thực hiện chế độ, chính sách thù lao đối với tình nguyện viên. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức mạng lưới Đội CTXHTN trong thời gian tới. Phối hợp với các ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tham mưu, đề xuất các giải pháp, củng cố kiện toàn tổ chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội CTXHTN trên địa bàn tỉnh.            

             

                            Lâm Văn Ảnh

                      Phó Trưởng phòng - Phòng phòng, chống TNXH