Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày: 20.12.2017