Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp và người có công với cách mạng năm 2018
Ngày: 24.01.2018
Ngày 23/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp và người có công với cách mạng năm 2018. Hội nghị do ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Dự các điểm cầu tại 15 Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố có Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; HĐND, UBND cấp huyện, phòng Lao động - TB&XH.

     Năm 2017, được sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động – TB&XH và sự phối hợp công tác có hiệu quả của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngành Lao động  - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả, hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao: giải quyết việc làm cho 38.255 lượt người, đạt 109,3% Kế hoạch; tuyển sinh và đào tạo cho 25.500 người, đạt 102% Kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ lên 46,5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,32% xuống còn 6,2% (giảm 2,12%).

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Đặng Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

     Công tác xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã đạt những kết quả quan trọng, tạo thêm được nhiều việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, làm tốt công tác hỗ trợ thường xuyên đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ đột xuất; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội cũng được tăng cường, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, An toàn vệ sinh lao động được tiến hành với nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực hơn. Công tác bình đẳng giới, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng lãng phí được triển khai đồng bộ đạt kết quả tích cực.

     Đặc biệt năm 2017, là năm Tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, với sự tham mưu của ngành, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động – TBXH, các cấp, các ngành đoàn thể cấp tỉnh đã có nhiều hoạt động đa dạng phong phú, thiết thực chăm sóc người có công trở thành phong trào quần chúng lan tỏa sâu rộng đến từng ấp, xã, phường, thị trấn và từng gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh phát Huỳnh phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

     Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch của UBND tỉnh. Năm 2018 Ngành Lao động – TB&XH tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu của toàn ngành đặt ra.

     Tiếp tục rà soát, xác định đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ngành trên các lĩnh vực quan hệ pháp luật lao động, giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi người có công, chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để triển khai có hiệu quả, thực chất đi vào cuộc sống của người dân.

     Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tập trung tuyên truyền Luật giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động; Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm phối hợp với các huyện có những vùng khó khăn về sản xuất, hộ nghèo, cận nghèo, đời sống người dân bị ảnh hướng biến đổi khí hậu tổ chức tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm và tư vấn xuất khẩu cho người lao động đi các nước làm việc thu nhập cao.

     Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về người có công với cách mạng; thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời và đầy đủ cho đối tượng người có công với cách mạng. Hướng dẫn cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định 136 của Chính phủ kịp thời qua hệ thống Bưu điện.

     Đẩy mạnh triển khai Luật trẻ em và các chương trình về Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với trẻ em có có hoàn cảnh đặc biệt. Đẩy mạnh xã hội hóa vận động quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn xã hội về mại dâm, ma túy phát sinh. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh và các cấp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội sâu rộng tại các địa bàn dân cư có nguy cơ cao về tệ nạn mại dâm, ma túy.

     Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Lao động – TB&XH. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát cập nhật thủ tục hành chính của ngành theo cơ chế một cửa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh thay mặt Bộ Lao động – TB&XH trao tặng cờ thi đua cho Tập thể Sở Lao động – TB&XH

     Nhân dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh thay mặt Bộ Lao động – TB&XH trao tặng cờ thi đua cho Tập thể Sở Lao động – TB&XH Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2017.

 

                                                                             Hoàng Phúc