Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
Ngày: 29.12.2016

1. Trình tự thực hiện:

  - Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

  - Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

  - Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bản thỏa ước lao động tập của doanh nghiệp.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

7. Phí, lệ phí: Không.       

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.