Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
Ngày: 03.01.2018

1. Trình tự thực hiện:

   - Bước 1: Đối tượng hưởng chế độ hoặc thân nhân của họ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho UBND cấp xã.

  - Bước 2: UBND cấp xã gửi hồ sơ về UBND cấp huyện qua phòng Lao động – Xã hội.

  - Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách gửi UBND cấp tỉnh qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

  - Bước 4: UBND cấp tỉnh xét duyệt hồ sơ, ra quyết định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

  + Tờ khai của đối tượng (Mẫu 01a) hoặc thân nhân đối tượng hưởng (Mẫu 1b).

  + Bản sao công chứng Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Cămpuchia.

  + Quyết định về nước, Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động, quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí.

  + Quyết định thôi việc, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia.

  + Hoặc Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp.

4. Thời gian thực hiện: 25 ngày, bao gồm:

- Cấp xã: Lập danh sách đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BLĐTBXH xong trước ngày 10 hàng tháng.

Công khai danh sách người hưởng trợ cấp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổng hợp xong danh sách đề nghị hưởng trợ cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công khai gửi danh sách kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp về Ủy ban nhân huyện thông qua Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện.

- Cấp huyện: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách theo mẫu số 03 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ký duyệt danh sách kèm theo hồ sơ người hưởng trợ cấp gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

- Cấp tỉnh: Thẩm định hồ sơ người hưởng trợ cấp; tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia theo Mẫu số 04 kèm theo Danh sách người hưởng trợ cấp theo Mẫu số 05 trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận danh sách và hồ sơ người hưởng trợ cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hưởng chế độ, trợ cấp.

8. Lệ phí, phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu Mẫu số 1aMẫu số 1bMẫu số 2Mẫu số 3Mẫu số 4 và Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.