Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Ngày: 28.12.2016

1. Trình tự thực hiện:

  - Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước khi Giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

          Địa chỉ: Số 249  đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

          Điện thoại: 077.3.861.139.

  - Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn Giấy phép thành lập.

  Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

  - Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn Giấy phép thành lập.

  Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013.

  - Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo Mẫu quy định (Phụ lục 5) ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2013.

  - Bản gốc Giấy phép thành lập đã được cấp (hoặc bản sao có chứng thực).

  * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kiên Giang.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013).

  - Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở.