Đăng ký hợp đồng cá nhân
Ngày: 04.01.2017

1. Trình tự thực hiện:        

   - Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Người lao động gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

   - Giải quyết của cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời người lao động trong vòng 05 ngày.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

   - Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân theo Mẫu tại Phục lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

   - Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật.

   - Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

   - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đã ký kết được hợp đồng cung ứng với người sử dụng lao động nước ngoài.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động cư trú.

6. Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Kết quả thực hiện: Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cá nhân.

8. Lệ phí: Không quy định.

9. Tên mẫu đơn: Mẫu Đăng ký hợp đồng cá nhân Phụ lục số 07.