Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Ngày: 27.12.2017

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp, lựa chọn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính công nhận.

Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Bước 3: Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không đồng ý, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

- Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường.

- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận hiệu trưởng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được đề nghị công nhận cư trú.

- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường trung cấp tư thục.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH.

- Biên bản họp của hội đồng quản trị theo mẫu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH.

- Sơ yếu lý lịch vận dụng theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.