Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
Ngày: 29.12.2016

1. Trình tự thực hiện:

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải gửi Báo cáo phải đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính (đồng thời gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), thời hạn trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động, theo Mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH.