Hướng dẫn xác nhận thương binh, liệt sĩ
Ngày: 16.11.2015
Ngày 22/10/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Theo nội dung cơ bản được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thông tư số 28/2013/TTLT/BLĐTBXH-BQP có nêu rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng, cách thức, tổ chức thực hiện... Thông tư quy định một số căn cứ chứng minh bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu gồm:

     - Giấy tờ có ghi sức ép hoặc chấn thương; danh sách quân nhân bị thương của cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng khi bị thương có ghi tên cá nhân bị thương;
     - Giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận cá nhân bị thương khi tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.

     - Người bị thương thuộc lực lượng quân đội, công an có vết thương thực thể nhưng không còn danh sách quân nhân bị thương.

       Để thực hiện thủ tục xác nhận người bị thương thuộc lực lượng quân đội đã phục viên, xuất ngũ, người bị thương lập bản khai cá nhân theo Mẫu TB và giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng gửi UBND cấp xã nơi cư trú trước khi nhập ngũ.

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.