Cơ cấu tổ chức
Ngày: 15.11.2015
Cơ cấu tổ chức

1.      Lãnh đạo Sở:

 

Giám đốc: Ông Đặng Hồng Sơn

Điện thoại cơ quan: (0297) 3547799

Điện thoại di động: 0913.643770

Email: dhson.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3869519

Số điện thoại di động: 0989.019963

Email: htmlinh.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Minh

Điện thoại cơ quan: (0297) 3861842

Điện thoại di động: 0918.123489

Email: nhminh.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Trần Quốc Tuấn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3868903

Số điện thoại di động: 0918.244063

Email: 

 

2. Văn Phòng Sở: (vp.sld@kiengiang.gov.vn)

        Chánh Văn phòng: Bà Lý Thị Mộng Yến

Điện thoại cơ quan: (0297) 3942869

Điện thoại di động: 0918.868178

Email: ltmyen.sld@kiengiang.gov.vn

        Phó Chánh Văn phòng: Ông Võ Văn Mỏng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3862043

Điện thoại di động: 0919.131889

Email: vvmong.sld@kiengiang.gov.vn

 

3. Thanh tra Sở: (thanhtra.sld@kiengiang.gov.vn)

        Chánh Thanh tra: Ông Phan Quốc Trung

Điện thoại cơ quan: (0297) 3861141

Điện thoại di động: 0907.189116

Email: pqtrung.sld@kiengiang.gov.vn

        

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính: (khtc.sld@kiengiang.gov.vn)

        Quyền Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hùng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3923324

Điện thoại di động: 0918.627232

Email: tthung.sld@kiengiang.gov.vn

        Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kiều Thi

Điện thoại cơ quan: (0297) 3923324

Điện thoại di động: 0977.457374

Email: btkthi.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Quang Thái

Điện thoại cơ quan: (0297) 3923324

Điện thoại di động: 0918.444995

Email: hqthai.sld@kiengiang.gov.vn

 

5. Phòng Người có công: (nguoicocong.sld@kiengiang.gov.vn)

        Trưởng phòng: Bà Lý Anh Thư

Điện thoại cơ quan: (0297) 3867566

Điện thoại di động: 0919.113144

Email: lathu.sld@kiengiang.gov.vn

        Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Chính

Điện thoại cơ quan: (0297) 3867566

Điện thoại di động: 0918.634009

Email: dvchinh.sld@kiengiang.gov.vn

 

6. Phòng Việc làm – An toàn lao động: (vlatld.sld@kiengiang.gov.vn)

        Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phi Hùng

Điện thoại cơ quan:(0297) 3943238

Điện thoại di động: 0913.133145

Email: nphung.sld@kiengiang.gov.vn

 

7. Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội: (ldtlbhxh.sld@kiengiang.gov.vn)

        Trưởng phòng: Ông Võ Văn Hiền

Điện thoại cơ quan: (0297) 3868997

Điện thoại di động: 0919.209289

Email: vvhien.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Bằng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3868997

Điện thoại di động: 0982.921219

Email: nvbang.sld@kiengiang.gov.vn

 

8.  Phòng Dạy nghề: (daynghe.sld@kiengiang.gov.vn)

        Trưởng phòng: Ông Ngô Thành Tâm

Điện thoại cơ quan: (0297) 3863891

Điện thoại di động: 0979.873387

Email: nttam.sld@kiengiang.gov.vn

        Phó Trưởng phòng: Ông Trần Nguyên Hưng

Điện thoại cơ quan: (0297) 3863891

Điện thoại di động: 

Email: tnhung.sld@kiengiang.gov.vn

 

9. Phòng Bảo trợ xã hội: (btxh.sld@kiengiang.gov.vn)

        Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồ Thông

Điện thoại cơ quan: (0297) 3942563

Điện thoại di động: 0986.881545

Email: nhthong.sld@kiengiang.gov.vn       

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thiện Tấn

Điện thoại cơ quan: (0297) 3942563

Điện thoại di động: 0918.381490

Email: nttan.sld@kiengiang.gov.vn

 

10. Phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới: (bvcstebdg.sld@kiengiang.gov.vn)

        Trưởng phòng: Bà Phạm Kiều Diễm

      Điện thoại cơ quan: (0297)3942928

Điện thoại di động: 0902.944119

        Email: pkdiem.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Hồng Thẩm

Điện thoại cơ quan: (0297)3942928

Điện thoại di động: 0946.875875

Email: vhtham.sld@kiengiang.gov.vn

 

11. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội: (pctnxh.sld@kiengiang.gov.vn)

       Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Thà

Điện thoại cơ quan: (0297)3861139

Điện thoại di động: 0918.378008

Email: nttha.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lâm Văn Ảnh

Điện thoại cơ quan: (0297)3861139

Điện thoại di động: 0913.197603

Email: lvanh.sld@kiengiang.gov.vn