Chức năng, nhiệm vụ
Ngày: 15.11.2015
Chức năng, nhiệm vụ

1. Văn phòng:

          Văn phòng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  là đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu Ban Giám đốc sở thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; tổng hợp, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản,  bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Sở. Cụ thể:

          * Công tác tổ chức cán bộ: Theo dõi thực hiện Luật công chức, quản lý hồ sơ công chức, viên chức cơ quan, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, nâng lương, sắp xếp bố trí tổ chức đội ngũ công  chức, viên chức của ngành theo quy định.

          * Công tác tổng hợp: Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất hàng tháng, quý, năm theo quy định. Tham mưu BGĐ sở sơ kết, tổng kết công tác ngành hàng năm.

          * Công tác hành chính quản trị:

           - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan. Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của BGĐ sở, quản lý tài sản công, mua sắm, sữa chữa tài sản, phương tiện phục vụ hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

           - Quản lý mạng thông tin nội bộ;

           - Quan hệ đối nội, đối ngoại: Truyền đạt thông tin của BGĐ cho các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và ngược lại. Quan hệ với các ngành, tỉnh thành bạn và Trung ương khi có yêu cầu của BGĐ. Tiếp khách đến làm việc, quan hệ công tác. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền của ngành; theo dõi và tổ chức cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng.

           - Phối hợp các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp phục vụ kịp thời các cuộc hội nghị, cuộc họp, các lớp đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác về lao động, người có công và xã hội ở cơ sở;

          * Phụ trách “Tổ tiếp nhận và trả kết quả“ tại Văn phòng.

          * Công tác thi đua khen thưởng:Theo dõi, đề xuất công tác thi đua khen thưởng, kỹ luật đối với công chức, viên chức của ngành.

           Và một số nhiệm vụ khác do BGĐ giao.

 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

           - Căn cứ vào các quy định, chế độ tài chính của Nhà nước, của UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Phòng có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở lập kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm, quản lý và giải ngân toàn bộ nguồn kinh phí Trung ương, địa phương và các dự án tài trợ quốc tế. Xây dựng kế hoạch và phân bổ đúng các nguồn kinh phí kịp thời cho các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

           - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nguyên tắc tài chính kế toán đúng theo quy định của pháp luật và quyết toán đúng thời gian quy định đối với các nguồn kinh phí.

           - Phối hợp với các đơn vị trực thuộc sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kinh phí; trả trợ cấp cho đối tượng chính sách, trợ cấp thường xuyên và trợ cấp một lần theo quy định.

           - Quản lý các nguồn kinh phí: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; kinh phí quản lý lãi suất Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm; nguồn quỹ chương trình mụ tiêu quốc gia việc làm – xóa đói giảm nghèo; chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy; kinh phí  trẻ em đặc biệt khó khăn và kinh phí quản lý dạy nghề…

           * Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

3. Thanh tra Sở:

           - Tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách thương binh, Liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng và người lao động. Thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng các nguồn kinh phí phân bổ cho các đơn vị trực thuộc và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;

           - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, các quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động;

           - Thanh tra Sở có nhiệm vụ giúp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 8/3/2008 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản về tai nạn lao động.

           - Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong ngành.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao: 

 

4. Phòng Lao động - Tiền lương BHXH:

           * Về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công:

           - Tham mưu cho BGĐ Sở hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp  phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghiệp;

           - Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.

           * Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

           - Tham mưu cho BGĐ Sở hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo thẩm quyền;

           - Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định điều kiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định;

           - Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc cấp ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

           * Phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới:

           - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;

           - Hướng dẫn việc lồng ghép các chương trình về bình đẳng giới trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao:

 

5. Phòng Người có công:

           - Tham mưu cho BGĐ Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương; quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn được giao;

           - Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực Thương binh Liệt sỹ và người có công thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn thực hiện các quy định về thủ tục xác nhận và công nhận hồ sơ Người có công với cách mạng. Phối hợp với các ngành có liên quan và các cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ đối với các đối tượng chính sách; tổ chức lưu trữ hồ sơ, danh sách.

           - Tham mưu cho BGĐ  về quản lý đối tượng và kinh phí thực hiện các chế độ; chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định; hướng dẫn và tổ chức các phong trào Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh theo quy định của pháp luật.

           - Thống kê tổng hợp, điều chỉnh chế độ trợ cấp cho Người có công với Cách mạng theo quy định.

           - Thực hiện việc lập danh sách quản lý chi trả trợ cấp người có công ở cấp huyện và xã, phường, thị trấn.

           - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với Thương binh Liệt sỹ và Người có công. Phối hợp Thanh tra chính sách của sở trả lời đơn thư khiếu nại của tập thể và cá nhân về thực hiện các chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực thương binh, liệt sỹ và người có công theo thẩm quyền; hướng dẫn và kiểm tra việc lập danh sách, sơ đồ mộ chí ở các nghĩa trang liệt sỹ; phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư và XDCB của sở hướng dẫn việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp nghĩa trang, tượng đài, bia ghi tên mộ liệt sỹ.

           - Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát, công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.

           * Một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

6. Phòng Dạy nghề:

           - Tham mưu BGĐ Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dạy nghề của tỉnh dài hạn và hàng năm trỉnh UBND tỉnh phê quyệt và tổ chức thực hiện;

           - Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật;

           - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi học giỏi nghề cấp tỉnh.

           - Quản lý cấp giấy phép hoạt động các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế, nội dung chương trình đào tạo nghề và việc chấp hành pháp luật, chính sách về đào tạo nghề đối với các cơ sở đào tạo nghề thuộc địa bàn tỉnh quản lý.

           - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghề của địa phương theo sự phân cấp và ủy quyền của UBND tỉnh.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao:

 

7. Phòng Bảo trợ xã hội:

           Phòng Bảo trợ xã hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

           * Công tác Bảo trợ xã hội:

           - Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội;

           - Tổng hợp, thống kê về số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hj nghèo trên địa bàn tỉnh;

           - Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

           - Tham mưu đề xuất cho BGĐ sở về trợ giúp cho các đối tượng như trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, trẻ em mồ côi; người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó khăn hiểm nghèo, nạn nhân chiến tranh và các đối tượng khác cần cứu trợ, trợ giúp của nhà nước và xã hội. Tiếp nhận, triển khai các dự án tài trợ trong và ngoài nước, các tổ chức cá nhân hoạt động nhân đạo đến hỗ trợ cho các đối tượng xã hội.

           - Phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội; kiểm tra các cơ sở nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội.

           * Công tác giảm nghèo:

           - Tham mưu BGĐ Sở tình UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo của tỉnh; công nhận xã nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

           - Hướng dẫn và thực hiện chính sách giảm nghèo; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao: 

 

8. Phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em:

           Phòng Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em là phòng chức năng thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Trẻ em:

          - Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, dự án, đề án thực hiện công tác BVCS trẻ em hàng năm, năm năm và hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm, sóc trẻ em trên địa bàn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

           - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; Tham mưu triển khai mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em;

           - Tổ chức thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Kiên Giang, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bào vệ chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

           - Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo qui định của Pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao.

 

9. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội:

           - Hướng dẫn và thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; hỗ trợ  tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

           - Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy) trên địa bàn tỉnh.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao:

 

10. Phòng Việc làm - An toàn lao động:

           * Về lĩnh vực Việc làm:

           - Tham mưu BGĐ Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; Giám sát, đánh giá hiệu quả cho vay quỹ hỗ trợ việc làm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và quỹ quốc gia giải quyết việc làm của địa phương.

           - Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: Bảo hiểm thất nghiệp; Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm mới; Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động; thông tin thị trường lao động, chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù ( người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển; cấp sổ lao động, theo dõi việc quản lý và sử dụng sổ lao động.

           - Quản lý các tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của Pháp luật;

           Tham mưu cho BGĐ Sở việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

           - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

           + Hướng dẫn và tổ chức thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

           + Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

           + Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

           - Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

           - Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

           * Về lĩnh vực An toàn lao động:

           - Tham mưu cho BGĐ Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện  Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, về sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh;

           - Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

           - Tham mưu cho BGĐ Sở hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

           - Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động tại địa phương; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

           * Một số việc khác do Giám đốc giao: