Chức năng, nhiệm vụ
Ngày: 15.11.2015
Chức năng, nhiệm vụ

     Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Kiên Giang

     1. Chức năng

     1.1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiếm xã hội bắt buộc, bảo hiếm xã hội tự nguyện, bảo hiếm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

     1.2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của úy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiếm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 

     2.1 Trình ủy ban nhân dân tỉnh:

     a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

     b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

     c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.

     2.2 Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh:

     a) Dự thảo các văn bản thuộc thấm quyền ban hành của Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

     b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thế, tố chức lại các đơn vị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

     2.3 Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phố biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

     2.4 Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp:

     a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thấm quyền;

     b) Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:

     - Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm;

     - Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, họp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;

     -Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

     - Bảo hiểm thất nghiệp.

     c) Quản lý các to chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh;

     d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động.

     2.5 Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

     a) Hướng dẫn và tố chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

     b) Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiếm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng;

     c) Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hơp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

     d) Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyến dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

     đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tố chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng.

     2.6 Về lĩnh vực dạy nghề:

     a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triến dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt;

     b) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuấn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyến sinh, quy chế thi, kiếm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo thẩm quyền;

     c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề; tố chức hội giảng giảng viên, giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên học nghề.

       2.7 Về lĩnh vực lao động, tiền lương:

      a) Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thế, thỏa ước lao động tập thế, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tố chức lại và chuyến đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp;

       b) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật;

       c) Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuối, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

       d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động tại địa phương;

       đ) Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, thực hiện việc cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và số lượng người lao động thuê lại.

       2.8 Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

       a) Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;

       b) Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường họp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử

tuât;

        c) Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoi quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

       2.9 Về lĩnh vực an toàn lao động:

       a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toài động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nố;

       b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương;

       c) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiếm tra chất lượng sản phấm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hơp quy sản phấm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;

       d) Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

       đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết;

       e) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý.

       2.10 Về lĩnh vực người có công: 

       a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng;

       b) Hướng dẫn và tố chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn;

       c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyến hài cốt liệt sĩ;

       d) Tham gia Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh về giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật đối với người có công vói cách mạng;

       đ) Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ;

       e) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.

       2.11 Về lĩnh vực bảo trợ xã hội:  

      a) Hướng dẫn và tố chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuối Việt Nam và các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội khác có liên quan;

      b) Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác;

       c) Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, tố chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

       2.12 Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em:  

       a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

       b) Tố chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

       c) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh.

       2.13 Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội:   

       a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tố chức quản lý, triến khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo phân cấp, ủy quyền;

       b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tố chức quản lý đối với các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo phân cấp, ủy quyền.

       2.14 Về lĩnh vực bình đẳng giới:   

       a) Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế xã hội của địa phưang; tham mưu tố chức thực hiện các biện pháp thúc đấy bình đắng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương;

       b) Là cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

       2.15 Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

       2.16 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của địa phương.

       2.17 Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của úy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh.

       2.18 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc úy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.

        2.19 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

        2.20 Triến khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh.

        2.21 Kiếm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

       2.22 Tố chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

       2.23 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

       2.24 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Sở theo hướng dẫn của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xấ hội và Bộ Nội vụ và theo quy định của úy ban nhân dân tỉnh.

       2.25 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của úy ban nhân dân tỉnh.

       2.26 Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.

       2.27 Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.?   

       3. Tổ chức bộ máy và biên chế 

       3.1. Lãnh đạo Sở:

       a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

       b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh;

       c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trứớc Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

       d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh quyết định;

       đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

       3.2 Cơ cấu tổ chức:

       a) Các phòng chuyên môn, gồm:

       - Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

       - Thanh tra;

       - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

       - Phòng Người có công;

       - Phòng Việc làm - An toàn lao động;

       - Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiếm xã hội;

       - Phòng Dạy nghề;

       - Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;

       - Phòng Bảo trợ xã hội;

       - Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

        - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm:

        - Trung tâm Bảo trợ xã hội;

        - Trung tâm Giới thiệu việc làm;

        - Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội;

        - Trung tâm Điều dưỡng người có công;

        - Trường Trung cấp Nghề Tân Hiệp;

        - Trường Trung cấp Nghề Tứ Giác Long Xuyên;

        - Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú;

        - Trường Trung cấp Nghề u Minh Thượng;

         - Quỹ Bảo trợ trẻ em;

         - Ban Quản lý nghĩa trang.

        Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

        3 3 Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

        a) Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tống biên chế công chức, tống số lượng người làm việc của các cơ quan, tố chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thấm quyền giao hoặc phê duyệt;

        b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.