Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình nông làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm ...